ΟλΣτΕ 1749/2016: Αντισυνταγματικότητα περιορισμού συνταγογράφησης φαρμάκων

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.

Κατ’ επίκληση της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθ. 21 § 5 εδ. Β΄ και Γ΄ ν. 4052/2012, που προστέθηκαν με το άρθ. 54 § 1 ν. 4262/2014, εκδόθηκε η Απόφαση Υ9/οικ.53768/18.6.2014 του Υπουργού Υγείας, με τίτλο «Καθορισμός ελάχιστων ποσοστιαίων ορίων συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών, οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας και καθορισμός ορίου δαπάνης συνταγογράφησης φαρμάκων». Η εξουσιοδοτική αυτή διάταξη δεν δύναται να θεωρηθεί ότι περιέχει τη βασική ουσιαστική ρύθμιση του θέματος, του οποίου η ειδικότερη-μερική ρύθμιση επιχειρείται με την προσβαλλόμενη απόφαση· συνεπώς, το θέμα αυτό θα μπορούσε, επιτρεπτώς, να ρυθμισθεί μόνο με κανονιστικό προεδρικό διάταγμα, μετά από επεξεργασία αυτού από το ΣτΕ και επομένως η παραπάνω εξουσιοδοτική διάταξη είναι αντίθετη προς το άρθ. 43 § 2 Συντ.

Από τις διατάξεις των άρθ. 2 § 1, 5 §§ 1,5 23 § 3 και 22 § 5 Συντ. συνάγεται αφενός μεν ότι έχει κατοχυρωθεί το δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών στην προστασία της υγείας, αφετέρου δε ότι το Κράτος και οι οργανισμοί κοινωνικής ασφαλίσεως υποχρεούνται να παρέχουν στους πολίτες υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου, οι οποίες πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες διαγνώσεως και θεραπείας των σχετικών παθήσεων, με την παροχή και των αναγκαίων φαρμάκων, τις χειρουργικές επεμβάσεις, εφόσον απαιτούνται, ως και γενικώς τις ανάγκες νοσηλείας αυτών. Στην ως άνω υποχρέωση στοιχεί το δικαίωμα των ασφαλιζομένων προσώπων να απαιτούν από την Πολιτεία την πραγμάτωσή της. Η υποχρέωση, όμως, αυτή υπόκειται, για λόγους δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος, σε νομοθετικούς περιορισμούς, υπό τον όρο ότι οι περιορισμοί αυτοί δεν οδηγούν, αμέσως ή εμμέσως, στην ανατροπή του δικαιώματος στην προστασία της υγείας. Η ως άνω εξουσιοδοτική διάταξη, κατά το μέρος που ορίζει, ως κριτήριο της οργάνωσης του συστήματος φαρμακευτικής περίθαλψης και συνταγογράφησης, την επίτευξη οικονομικού στόχου (δηλ. την συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης στα 2 δις € για το έτος 2014) και προβλέπει τη θέσπιση κινήτρων και ποινών για τους ιατρούς, ανάλογα με το βαθμό τηρήσεως των ορίων και των προϋπολογισμών που θα θεσπισθούν με την υπουργική απόφαση, έρχεται σε αντίθεση προς τις παραπάνω συνταγματικές διατάξεις. Η οργάνωση του συστήματος φαρμακευτικής περίθαλψης και συνταγογράφησης, όπως προβλέπεται από την εν λόγω εξουσιοδοτική διάταξη, βάσει κυρίως οικονομικών κριτηρίων και δη του ακάμπτου κριτηρίου της μη υπερβάσεως ορισμένου ποσού (πλαφόν 2 δις), ενδέχεται να περιορίζει ή και να εμποδίζει την, κατά τις επιταγές της επιστήμης, ενδεικνυόμενη, για κάθε περίπτωση, συνταγογράφηση εκ μέρους των γιατρών και να οδηγήσει σε υποβάθμιση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1749/2016 Ολομέλεια

Πρόεδρος: Σ. Ρίζος.

Εισηγήτρια: Β. Ραφτοπούλου, Σύμβουλος.

Δικηγόροι: Χαρ. Πολίτης, Δημ. Αναστασόπουλος (Συμβ. ΝΣΚ), Φαίδ. Δημόπουλος, Ιω. Παραράς, Δήμ. Λίγγρη.

 

Attachments:
FileΠεριγραφήFile size
Download this file (ΟλΣτΕ 1749.2016.pdf)ΟλΣτΕ 1749.2016.pdf 272 Kb

Τελευταία Ενημέρωση (Σάββατο, 05 Νοεμβρίου 2016 14:07)